Eliteorganisation, Tilbud, & Udvikling

Indledning

Funktionen af indeværende dokument er at beskrive eliteorganisationen i DVWF. De involverede personer benævnes og deres respektive ansvarsområder defineres. Dernæst vil der følge en kort beskrivelse af udtagelsesproceduren samt hvilket fokus eliteudvalget vil have i udtagelsesprocessen. Formålet er at skabe gennemsigtighed for hele organisationen i forhold til elitearbejdet. Til sidst vil der være en præsentation af støttekonceptet i eliteorganisationen samt af niveaukategoriseringen af atleterne i bruttotruppen.

Organisationsdiagram

Bestyrelsen

Det overordnede ansvar for den elitepolitik der tegnes i DVWF er forankret i bestyrelsen. Ansvaret ligger hos Esben Jørgensen, som er eliteansvarlig i bestyrelsen. Både den Team Danmark ansvarlige og sportschefen refererer til bestyrelsen via den den eliteansvarlige.

Sportschefen

Varetager den overordnede koordinator og beslutningstager i elitesammenhænge. Det er dennes opgave at forvalte de økonomiske midler der stilles til rådighed på den bedst mulige måde i forhold til den definerede elitepolitik. Sportschefen danner rammerne omkring elitearbejdet og skaber klare og tydelige retningslinjer for udøverne. Sportschefen vælger selv sit hold af frivillige personer som kan udføre definerede opgaver i elitearbejdet. Sportschefens primære opgaver er:

 • Planlægning af elitetræning gennem sæsonen
 • Planlægning af udtagelseskonkurrencer
 • Planlægning af elitesamlinger
 • Varetage udtagelsesproces til udtagelseskonkurrencer
 • Varetage udtagelse til talentgruppen (ungdomslandshold/bruttotrup, græsrodstrup, og observationsliste)
 • Varetage individuelle forløb med udøverne
 • Sportslig forberedelse og udvikling
 • Fysisk forberedelse og udvikling
 • Mental forberedelse og udvikling

Team Danmark ansvarlig

Varetager kommunikationen med Team Danmark samt de atleter som modtager støtte fra Team Danmark. Personen fungerer dermed som bindeled mellem bestyrelsen, Team Danmark og de Team Danmark støttede atleter. Derudover har personen følgende opgaver:

 • Tildeler midler til atleter i samarbejde med Team Danmark
 • Foretage evalueringer i samarbejde med atleterne
 • Varetage atleternes interesse og sørge for tilfredsstillende rammer omkring deres virke

Tilbud til Uddannelse og Uddannelsesansvarlige

Den uddannelsesansvarlige i forbundet er John Pedersen, som kan kontaktes i forbindelse med at søge om blive godkendt til nogle af Team Danmarks tilbud i forbindelse med sin uddannelse. John kan kontaktes på: john@pedersen.dk eller på mobil: 25293624

Mere info om Team Danmarks uddannelsestilbud kan findes her:

Udtagelse til bruttotruppen

Udtagelsen til bruttotruppen beror på en samlet vurdering af den enkelte atlets potentiale for at blive eliteløber i international sammenhæng. Det overordnede mål er at udvikle atleter der vil kunne begå sig på internationalt eliteniveau som senior. Det er altså det langsigtede perspektiv som er i fokus. Det langsigtede potentiale vil derfor vægte i udtagelsen. Vurderingen af den respektive atlet vil primært foretages ud fra følgende tre punkter:

 • Resultater
 • Engegement
 • Potentiale

De respektive atleter kan have forskellige styrker i forhold til ovenstående punkter. Eksempelvis kan én atlet have et stort engement og udvist potentiale for udvikling, men mangler stadig at vise nogle resultater. En anden kan have gode resultater og potentiale, men mangler gejst og engegement. Begge kan være berettiget en plads i bruttotruppen, hvor der naturligt vil være et specifikt fokus på at styrke den pågældendes svagheder.

Eliteudvalget har suverænitet i forhold til udtagelsesprocessen.

DVWF støttekoncept

Eliteorganisationen i DVWF har begrænsede økonomiske midler til rådighed. Det er derfor yderst vigtigt, at vi søger at optimere det udbytte vi får af de midler vi har. Det ændrer dog ikke på det faktum, at deltagelse i de DVWF arrangerede begivenheder, kræver en vis egenbetaling. Vi har derfor valgt at udarbejde et støttekoncept som beskriver, hvordan vi vil disponere over de penge vi har til rådighed.

Konceptet bygger på en niveaumodel, hvor der er to forskellige kategoriseringer. Niveau 1 udgør den grundlæggende bruttotrup. Optagelse i bruttotruppen beror på tre forskellige kriterier som er beskrevet tidligere. Kategoriseringen for niveau 2 baseres på objektive data i form af konkurrenceresultater.

 

Niveau 1 Niveau 2
Krav Optagelse i bruttotruppen 3 resultater som ville opnå EM finaleplads forrige år
Udbytte Mulighed for deltagelse i forbundsarrangerede aktiviteter og udtagelseskonkurrencer
Støtte –          Grundbeløb til træningslejr –          Grundbeløb til træningslejr-          Ligelig andel i afsatte midler til niveau 2 gruppen